Kérdése van? Hívjon minket! +36205795362

 

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Szállítási feltételek, határidők

Termékeinket a GLS futárszolgálat szállitja ki önöknek, megbeszélt határidő alapján.  

FONTOS!
A kiszállítás kizárólag a Megrendelő által megadott házszám kapujáig érvényes. A szállítási költség nem tartalmazza a termék(ek) emeletre, pincébe, udvarra történő be- és kiszállítását továbbá telepítését, összeszerelését.

Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a Teamsport+Print Kft. kártérítési kötelezettség nem terheli. 

Árak

A termékek mellett feltüntetett ár az adott termék bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, további járulékos költség – a szállítási díjon kívül – nem kerül felszámításra. A megadott árak termékvásárlásra vonatkoznak, és nem tartalmazzák a helyszínen történő szerelést, telepítést. 

Áraink naprakészek, azonban esetleges technikai, adatrögzítési hibák előfordulhatnak. Ilyen esetben cégünk ajánlati kötöttsége nem áll fenn. Ügyfélszolgálatunk a hibát telefonon jelzi Önnek, s élhet elállási jogával.

Cégünk fenntartja a jogot, hogy egyes – készleten nem lévő termékeknél –előleget kérjen. 

Akciós árainknál minden esetben feltűntetjük az engedményhez tartozó minimális rendelési mennyiséget a termék leírásánál.

Csomagolás

Áraink tartalmazzák a csomagolás költségét.

Elállási jog

Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben rögzített elállási jogával. 
Ön, mint Megrendelő az áru átvételétől számított nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.
Kérjük a terméket lehetőség szerint eredeti, sértetlen állapotában visszajuttatni címünkre. 

2. § (1) A gazdálkodó szervezet a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:

a) a gazdálkodó szervezet cégnevéről (nevéről), székhelyéről (lakóhelyéről), a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételi számáról, adószámáról és telefonszámáról;

b) a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól;

c) az ellenszolgáltatásról, beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettséget is;

d) szükség szerint a szállítás költségéről;

e) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;

f) az elállás jogáról (4-5. §);

g) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;

h) az ajánlati kötöttség idejéről;

i) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.

(2) A gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni.

(3) Ha a gazdálkodó szervezet telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, annak kezdetekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.

3. § (1) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztót a szerződés megkötése előtt kellő időben, de legkésőbb a szerződés megkötésekor a 2. § (1) bekezdésének a)-f) pontjában foglaltakról írásbeli tájékoztatóval vagy más, a szóbeli tájékoztatást megerősítő dokumentummal (a továbbiakban együtt: írásbeli tájékoztató) ellátni.

(2) Az írásbeli tájékoztatónak az (1) bekezdésben előírtakon felül tartalmaznia kell: 

a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;

b) a gazdálkodó szervezet azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó kifogásait érvényesítheti;

c) a szavatosság, illetve a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás (alkatrészellátás, javítószolgálat) biztosítását;

d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja. 

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

(3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.

(4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.

(5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot 
c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó (pl. egyedi méretben készített védőháló)

Az elállási jog gyakorlása miatt a visszaszállítás költsége Megrendelőt terheli.

A fenti feltételek teljesülése esetén a Teamsport+Print Kft. a vételárat a jogszabályban rögzítetteknek megfelelően 30 napon belül Megrendelő részére visszatéríti.

A visszaküldött, de az ügyfélszolgálattal előzetesen nem egyeztetett csomagokat nem áll módunkban átvenni.

Szavatosság, reklamáció

A megrendelt termékkel kapcsolatos kifogásait személyesen a Kapcsolat pontban található címen jelentheti be. 
A szavatossági igények intézése a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet és 1959. évi IV. törvény alapján történik.

A kötelezett a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).

A szavatossági igények érvényesítésére két év áll rendelkezésre.

A vásárlástól számított első hat hónapban jelentkező hiba esetén a kereskedő köteles bizonyítani, hogy a hiba a vásárláskor nem volt benne a termékben, hogy a hiba nem a teljesítéskor is meg lévő körülmények miatt keletkezett. Szükségképpen szakvélemény beszerzésével lehet minden kétséget kizáróan igazolni azt, hogy a meghibásodás nem gyártási hiba eredménye.

Hat hónap leteltével a bizonyítási teher megfordul és a továbbiakban nem a kereskedőnek kell a hiba keletkezési körülményeit bizonyítania, és ennek a bizonyításnak a keretében az esetlegesen szükséges szakvéleményt beszereznie, hanem - a Rendelet vonatkozó rendelkezései értelmében - a Vevőnek. 
Ez esetben a Vevőnek tudnia kell azt, hogy egyrészről a vizsgálat költségeit neki kell megelőlegeznie és az csak abban az esetben jár vissza neki, ha a kifogása alaposnak minősült. A vizsgálati díjat - mivel ez esetben az a szavatossági igény teljesítésével kapcsolatban felmerült költségnek minősül - a kereskedő köteles visszatéríteni. 
A Vevő a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Teamsport+Print Kft-vel közölni. 
Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni.
A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő a felelős.

Hibás teljesítés esetén a Vevő

a) elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne,figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;

b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a Teamsport+Print Kft a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(2) A kijavítást vagy kicserélést — a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel — megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

Bővebb információ a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség oldalán található.

www.nfh.hu

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő

A személyes adatok kezeléséhez történő hozzájáruló nyilatkozatot aláíró (a továbbiakban: „Érintett személy”) által megadott személyes adatok kezelője az TEAMSPORT+PRINT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (9024 Győr, Bem tér 15. továbbiakban: „Adatkezelő”).

A kezelt adatokat Adatkezelő harmadik személy részére nem továbbítja, erre kizárólag az adattovábbításra vonatkozó külön hozzájárulás esetén kerülhet sor.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érintett személy önkéntes hozzájárulása.

A Felhasználó elfogadja, hogy a TEAMSPORT+PRINT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (9024 Győr, Bem tér 15.) által a www.p2i.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Adatkezelés célja

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az önkéntesen megadott adatokat az Adatkezelő az általa forgalmazott sporteszközökkel kapcsolatos jogszerű kereskedelmi gyakorlat végrehajtása, illetve az érintett területet és egyéb kapcsolódó kérdéskört érintő információkra vonatkozó tájékoztatás  és az Érintett személlyel történő hatékony és gördülékeny kapcsolattartás, továbbá az Adatkezelő által forgalmazott termékekkel kapcsolatos marketing és reklámcélú megkeresés érdekében  céljából kezeli.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelés során kezelt adatok a követezők: név, mobiltelefonszám, e-mail cím, postacím, születési év, foglalkozás, sporttevékenység, sportágban betöltött pozíció

Adatkezelés időtartama

Adatkezelő az Érintett személy személyes adatait az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Adatfeldolgozó

Az Érintett személy személyes adatainak feldolgozását az Adatkezelő megbízásából a TEAMSPORT+PRINT Kft elektronikus úton végzi.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslat

Az Érintett személy adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, melynek értelmében az Érintett személy jogosult az Adatkezelőtől az adatkezeléssel kapcsolatban információt kérni, személyes adatainak helyesbítését vagy törlését kérni, továbbá a törvényben meghatározott esetben a személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni, illetve további jogsértés esetén az illetékes hatósághoz vagy bírósághoz fordulni. Az Érintett személy az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatokat az Adatkezelő 9024 Győr, Bem tér 15. szám alatti postai címére postai küldeményben eljutatott levelében, vagy az info@sport-print.hu email-címre elektronikus úton küldött email üzenetében teheti meg.

IP címek

Az IP cím egy egyedi szám, amelynek alapján egy felhasználó az internetre való kapcsolódáskor azonosítható, és azt a böngésző egy weboldal megnyitásakor automatikusan megküldi a kiszolgálónak. A TEAMSPORT+PRINT Kft által üzemeltetett weboldalak látogatásakor regisztrálhatjuk a hozzáférési pont IP címét.  Az IP címeket ezen weboldalak látogatottságának felmérésében is felhasználjuk. Ezen felmérések közé tartozhatnak a weboldal használatára vonatkozó információk begyűjtése, amelyet aTEAMSPORT+PRINT Kft a weboldal tartalmainak javításához, a tartalmak személyre szabásához, a felhasználói élmény optimalizálásához és a használat gyakoriságának méréséhez is felhasználhat.  Ez vonatkozhat az TEAMSPORT+PRINT Kft-nál regisztrált felhasználói fiókokra is. A begyűjtött adatokon statisztikai elemzéseket is végzünk.

A sütik használata weboldalunkon

A legtöbb honlaphoz hasonlóan a mi weboldalunk is használ sütiket.  A sütik teszik lehetővé például a bevásárlókosár használatát és áruházwebhelyeink működésének személyre szabását, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk Önnek.

Mivel webhelyeink számos oldala használ sütiket, a blokkolásuk azzal járhat, hogy a webhelyek egyes részein bizonyos funkciók elérhetetlenné válnak.

A sütik kikapcsolása

Általában a böngésző beállításainak módosításával tudja kikapcsolni a sütiket, ha letiltja azok elfogadását. Azonban ezzel valószínűleg korlátozza a mi és a világ legtöbb honlapjának funkcionalitását, mivel a sütik a modern weboldalak alapvető részét képezik. 

Olvasson utána, hogyan tudja engedélyezni és letiltani a sütiket a böngészőjében: 

Cookie beállítás az Internet Explorer-ben
Cookie beállítás a Firefox-ban
Cookie beállítás a Chrome-ban
Cookie beállítás a Safari-ban

Vásárlási tudnivalók
Vásárlási tudnivalók


A jelen weboldal (továbbiakban: weboldal) üzemeltetője az TEAMSPORT+PRINT Kft. (székhely: 9024 Győr, Bem tér 15 cégjegyzékszám: 08-09-021697, a
továbbiakban: TEAMSPORT+PRINT Kft).


A jelen weboldalon található anyagokat és információkat a Teamsport+print Kft kizárólag tájékoztatás céljából nyújtja a felhasználóknak. A weboldal
felhasználó által történő felkeresésére, valamint az itt található információk használatára a jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt feltételek érvényesek. A
weboldal használatával kapcsolatos adatvédelmi információkért az Adatvédelmi nyilatkozatunkat is ajánljuk a felhasználó szíves figyelmébe.


A weboldalon található tartalmak egyetlen példányban tölthetők le az alábbiakban rögzített rendelkezéseknek megfelelően. A weboldal tartalmainak
letöltésével a felhasználó elfogadja a használatra vonatkozó alábbi feltételeket. Ha nem kívánja elfogadni az alábbi feltételeket, ne használja a weboldalt és
ne töltsön le onnan tartalmakat.


Védjegyek
Valamennyi védjegy, márkanév, embléma, és logó a TEAMSPORT+PRINT Kft., annak leány-, és társvállalatai, licencbe adói, valamint beszállító partnerei
tulajdonában van.


A TEAMSPORT+PRINT Kft illetve beszállítóinak védjegyei, márkanevei, emblémái és logói csak a jelen használati feltételek szerint, illetve az Essity előzetes
írásos engedélyével használhatók fel.


A TEAMSPORT+PRINT Kft és beszállítóinak védjegyei a termékek reklám- és promóciós célú használatához a TEAMSPORT+PRINT Kft engedélye
szükséges.


Egyetlen letöltésre korlátozott használat
A weboldalon található valamennyi tartalom, beleértve a szöveget, ábrákat, grafikát, logókat, ikonokat, képeket, hangfelvételeket és szoftvert, a
TEAMSPORT+PRINT Kft vagy szerződéses partnereinek, tartalomszolgáltatóinak tulajdona és a nemzetközi, illetve magyar szerzői jogi jogszabályok hatálya
alatt áll. A weboldalon található tartalmak engedély nélküli, jogosulatlan használata vagy terjesztése sérti a szerzői jogi, a védjegyekre vonatkozó, illetve
egyéb jogszabályokat, és polgári- illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.


A TEAMSPORT+PRINT Kft kifejezett írásos engedélye nélkül sem a weboldal, sem annak egyes részei nem másolhatók, reprodukálhatók, értékesíthetők
vagy továbbértékesíthetők, továbbá semmiféle más módon nem használhatók fel kereskedelmi célra. A TEAMSPORT+PRINT Kft kifejezett írásos engedélye
nélkül a jelen weboldalról a felhasználó a tartalmat egyetlen példányban töltheti le számítógépre, kizárólag saját személyes, nem pedig kereskedelmi célú
vagy belső használat céljából.


Az adatokat, információkat tilos módosítani, felhasználni vagy továbbítani bármilyen kereskedelmi célra; tilos eltávolítani az adatokról, információról a
szerzői jogi védelemre utaló megjelöléseket. A felhasználó elismeri a felelősségét a weboldalon található tartalmak illetéktelen másolásának
megakadályozásáért. Szervezeti felhasználó köteles biztosítani, hogy valamennyi alkalmazottja és alvállalkozója betartsa a fenti korlátozásokat.


A felhasználó felelős a szerzői jogi védelemre vonatkozó valamennyi előírás betartásáért. A TEAMSPORT+PRINT Kft kizárólag a weboldal egyes
tartalmainak egyszeri, a megtekintéshez szükséges letöltését és másolását engedélyezi; illetve a weboldal egy példányának kinyomtatását, amennyiben az
az ésszerű, személyes használathoz szükséges. A weboldalon található tartalmak bármilyen egyéb felhasználása tilos. A TEAMSPORT+PRINT Kft írásos
engedélye nélkül a weboldal, illetve annak hivatkozása nem helyezhető át más weboldalra.


A TEAMSPORT+PRINT Kft nem ruházza fel a felhasználót semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jogosultsággal szellemi tulajdonára, védjegyeire vagy
üzleti titkaira vonatkozóan.


Felelősség kizárása
A jelen weboldalon található információkért, adatokért, tartalmakért a TEAMSPORT+PRINT Kft sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal
felelősséget. A weboldalon elhelyezett, harmadik fél weboldalára mutató hivatkozások kizárólag a felhasználók kényelmét szolgálják, azonban a
TEAMSPORT+PRINT Kft semminemű felelősséget nem vállal az ezen weboldalak tartalmáért, vagy azok hitelességéért.


A TEAMSPORT+PRINT Kft semmiféle körülmények között nem vállal felelősséget semmiféle, a weboldalon található információk használatából,
alkalmazásából vagy a weboldalhoz való hozzáférés hiányából eredő károkért, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a nyereségkiesést, az üzletmenet
megszakadást vagy az információveszteséget, akkor sem, ha a károk bekövetkezésének lehetőségéről a TEAMSPORT+PRINT Kft-nek tudomása lehetett.


A TEAMSPORT+PRINT Kft továbbá nem vállal felelősséget az adatok, információk pontosságáért vagy teljességéért, ideértve szöveget, grafikát,
hivatkozásokat vagy bármilyen egyéb, a weboldalon található tartalmakat. A TEAMSPORT+PRINT Kft előzetes értesítés nélkül, bármikor módosíthatja a
weboldalon található-, illetve valamely termékéhez kapcsolódó tartalmat a weboldalon. A TEAMSPORT+PRINT Kft nem vállal kötelezettséget a weboldalon
található tartalmak frissítésére.


Felhasználó által közölt információ
Valamennyi adat, információ vagy más tartalom, amelyet a felhasználó közöl a weboldalon nyilvános, nem kizárólagos, jogdíjmentes, visszavonhatatlan,
teljes mértékben allicenszbe adható és szerzői jog által nem védett információnak minősül. A TEAMSPORT+PRINT Kft-t nem terheli semmiféle
kötelezettség a felhasználó által közölt tartalmakkal kapcsolatban.


A TEAMSPORT+PRINT Kft szabadon megoszthatja, másolhatja, továbbíthatja, felhasználhatja és/vagy más módon hasznosíthatja a felhasználó által közölt
adatokat, információkat, ideértve az adatokat, képeket, hanganyagot, szöveget és egyéb tartalmakat bármely kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra.


Amennyiben a felhasználó személyes adatokat közöl a weboldalon vagy más módon, azzal beleegyezik abba, hogy az általa közölt adatokat a
TEAMSPORT+PRINT Kft felmérésekhez, illetve a termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítéséhez felhasználja, ideértve az adatok külső feleknek és
más országokba való továbbítását, illetve azoknak az interneten való közzétételét. A TEAMSPORT+PRINT Kft a személyes adatok feldolgozását a
vonatkozó magyar jogszabályok alapján végzi. A helytelen adatokra vagy más, a személyes adatokra vonatkozó kérdések tekintetébena felhasználó
kapcsolatba léphet a TEAMSPORT+PRINT Kft-vel.


A weboldalon tilos közölni bármilyen sértő, mások adatvédelmi jogaiba, illetve egyébként jogszabályba ütköző adatot, információt, tartalmat. A
TEAMSPORT+PRINT Kft a tudomására jutott ilyen adatokat, információkat, tartalmakat törli és fenntartja a jogot az ilyen tartalmakat közlő felhasználók
kitiltására a weboldalról.


A harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokra, így például a Facebook használatára, a harmadik fél feltételei vonatkozhatnak. A Facebook esetében például a
Statement of Rights and Responsibilities (Jogokra és Kötelezettségekre Vonatkozó Nyilatkozat) vonatkozik a Facebook összes felhasználójára és
látogatójára, ezért azt ajánljuk, hogy a Facebook szolgáltatásainak igénybe vétele előtt olvassa el ezt a nyilatkozatot.


Egyéb rendelkezések
A TEAMSPORT+PRINT Kft fenntartja a kizárólagos jogot:
(1) jelen Jogi Nyilatkozat bármikor történő módosítására,
(2) a közölt tartalmak megfigyelésére és eltávolítására; és/vagy
(3) arra, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor megszakítsa a weboldal elérhetőségét.


Ha jelen Jogi Nyilatkozat bármely feltétele, előírása vagy rendelkezése jogszabályba ütközőnek, érvénytelennek, semmisnek, vagy bármilyen okból
végrehajthatatlannak minősülne, az semmilyen módon sem befolyásolja vagy korlátozza a további feltételek, előírások és rendelkezések jogszerűségét,
érvényességét és végrehajthatóságát.


TEAMSPORT+PRINT Kft.
HU-9024 Győr, Bem tér 15
Magyarország
Telefon: +36-20-579-5362